توضیحات (شهریه(تومان ساعت تشکیل روز تشکیل مدت دوره نام استاد نام دوره ردیف
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
730000 17-21 پنجشنبه 60 استاد نقدی دوره جامع حسابداری گروهC 1
شروع دوره نیمه اول مرداد
1860000 8-21 پنج شنبه- جمعه 80 استاد فلاحی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیک گروه B 2
شروع دوره نیمه اول مرداد ماه
1860000 15-21 پنج شنبه- جمعه 70 استاد محمود زاده دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی گروه B 3
شروع دوره نیمه مرداد ماه
2280000 8-21 پنج شنبه- جمعه 170 استاد کشاورز -استاد شفیعی-استاد کشتی آرای دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات گروه B 4
شروع دوره از نیمه اول مرداد ماه
1980000 8-21 پنج شنبه- جمعه 150 استاد جمالی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا گروه C 5
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
670000 17-20 یکشنبه 45 استاد دریابر دوره جامع Hysys& Aspen گروه A 6
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
670000 14-17 چهارشنبه 50 استاد درستی دوره جامع SPSS گروه A 7
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 98
790000 17-21 سه شنبه 80 استاد فروزان دوره جامع شبکه MCSA گروه A 8
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
760000 17-20 شنبه 60 استاد محمود زاده دوره جامع MATLAB گروه A 9
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
760000 17-21 چهارشنبه 100 دکتر کشاورز دوره جامع Safe&Etabs و دفترچه محاسباتی گروه B 10
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
760000 17-21 پنجشنبه 60 استاد نادری دوره جامع PLC گروه A 11
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 98
790000 9-13 جمعه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیتی گروه B 12
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
730000 17-20 چهارشنبه 60 استاد جمعه پور دوره جامع حسابداری گروهB 13
شروع دوره نیمه اول تیر ماه 98
630000 14-17 یکشنبه 60 استاد خجسته دوره ICDL مقدماتی و پیشرفته گروه A 14
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
790000 9-13 جمعه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیتی گروهA 15
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
730000 17-20 پنج شنبه 50 استاد نقدی دوره اظهارنامه و دفاتر مالیاتی گروهA 16
شروه دوره نیمه دوم فروردین98
730000 17-20 سه شنبه 60 استاد نقدی دوره جامع حسابداری گروهA 17
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
730000 17-21 چهارشنبه 60 استاد فاطمی دوره جامع برنامه نویسی اندروید گروه A 18
شروع دوره نیمه دوم فروردین 98
730000 9-13 پنج شنبه 60 استاد برازجانی دوره طراحی صنعتی باCatia&SolidWorkگروهA 19
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
590000 9-13 پنج شنبه 35-40 فروزان دوره جامع میکروتیک گروه A 20