توضیحات (شهریه(تومان ساعت تشکیل روز تشکیل مدت دوره نام استاد نام دوره ردیف
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
630000 17-20 یکشنبه 60 استاد خجسته دوره ICDL مقدماتی و پیشرفته گروه A 1
توضیحات کامل در سر فصل
1860000 8-21 پنج شنبه- جمعه 80 استاد بهمنی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیک گروهA 2
توضیحات کامل در سر فصل
1860000 15-21 پنج شنبه- جمعه 70 استاد محمد زاده دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی گروهA 3
توضیحات کامل در سر فصل
4900000 8-21 پنج شنبه- جمعه 170 استاد خلیفه-استاد شفیعی-استاد کشتی آرای دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات طرح تضمینی گروهA 4
توضیحات کامل در سر فصل
2280000 8-21 پنج شنبه- جمعه 170 استاد خلیفه-استاد شفیعی-استاد کشتی آرای دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات طرح عادی گروهA 5
توضیحات کامل در فایل سر فصل
4200000 8-21 پنج شنبه- جمعه 150 استاد جمالی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا طرح تضمینی گروهA 6
توضیحات کامل در سر فصل
1980000 8-21 پنج شنبه- جمعه 150 استاد جمالی دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران نظارت و اجرا طرح عادی گروهA 7
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
790000 9-13 جمعه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیتی گروهA 8
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
730000 17-20 پنج شنبه 50 استاد نقدی دوره اظهارنامه و دفاتر مالیاتی گروهA 9
شروه دوره نیمه دوم فروردین98
730000 17-20 سه شنبه 60 استاد نقدی دوره جامع حسابداری گروهA 10
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
730000 17-21 چهارشنبه 60 استاد فاطمی دوره جامع برنامه نویسی اندروید گروهA 11
شروع دوره نیمه دوم فروردین98
590000 14-17 چهارشنبه 60 استاد درستی دورهSPSSگروهA 12
شروع دوره نیمه دوم فروردین 98
730000 9-13 پنج شنبه 60 استاد برازجانی دوره طراحی صنعتی باCatia&SolidWorkگروهA 13
شروع دوره نیمه دوم فروردین 98
790000 17-21 یک شنبه 80 استاد فروزان دوره شبکهMCSAگروهA 14
تاریخ برگزاری کلاس روزهای 16 و 17 اسفند 97 480000 9-20 پنج شنبه و جمعه 20 دکتر جعفری دوره جامع مقاله نویسی ISI و ISC گروهB 15
آموزش نرم افزار ملی با تضمین استخدام توسط شرکت پرتوپارس 630000 9-13 پنج شنبه 60 استاد عزیزالهی دوره جامع حسابداری با نرم افزار گروه H 16
آموزش نرم افزار ملی با تضمین استخدام توسط شرکت پرتوپارس 630000 9-13 پنج شنبه 60 استاد عزیزالهی دوره جامع حسابداری با نرم افزار گروه H 17
شروع دوره نیمه دوم مهرماه 670000 17-21 دوشنبه 100 استاد جمالی دوره جامع تحلیل سازه و دفترچه محاسباتی با نرم افزار های SAFE&ETABS گروه D 18
شروع دوره 10 و 11 آبان 97 480000 9-20 پنجشنبه و جمعه 20 استاد جعفری دوره جامع مقاله نویسیISIو ISCگروه B 19
شروع دوره نیمه دوم مهرماه 730000 14-17 شنبه 60 استاد فروزان دوره جامع شبکهMCSAگروهA 20
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه
790000 9-13 پنج شنبه 60 استاد قدرت جهرمی دوره جامع سیستم های امنیتی گروه C 21
کلاس کاملا عملی و کاربردی با تجهیزات مدرن آموزشی شروع دوره نیمه دوم مهر ماه
760000 9-13 جمعه 60 استاد نادری دوره جامع PLC گروه C 22
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه
630000 14-17 پنج شنبه 60 استاد جعفری دوره جامع نرم افزار حسابداری گروه F 23
شروع دوره نیمه دوم مهر ماه
530000 14-17 شنبه 50 استاد خجسته دوره جامع ICDL مقدماتی و پیشرفته گروه C 24
تضمین جذب بازار کار پس از دوره توسط شرکت پرتو پارس
630000 14-17 پنج شنبه 60 استاد نقدی دوره جامع نرم افزار حسابداری گروه E 25
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
670000 17-21 دوشنبه 100 استاد جمالی دوره جامع تحلیل سازه و دفترچه محاسباتی با نرم افزار های SAFE&ETABS گروه C 26
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه 
590000 17-21 یکشنبه 55 استاد برازجانی دوره جامع طراحی صنعتی SOLIDWork&CATIA گروه A 27
شروع دوره نیمه دوم تیر ماه
590000 9-13 پنج شنبه 35-40 فروزان دوره جامع میکروتیک گروه A 28